"Barwny Świat" to przedszkole terapeutyczne, gdzie pomagamy dzieciom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom. W naszym przedszkolu dzieci mogą rozwijać się na zajęciach terapeutyczno-edukacyjnych, nie tracąc jednocześnie swojego dzieciństwa. Naszą misją jest intensywna praca terapeutyczna realizowana poprzez prowadzenie terapii indywidualnych oraz szeroki zakres zajęć grupowych. Dla każdego dziecka tworzymy indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez zespół specjalistów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy. Zajęcia przedszkolne realizujemy uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodną z rozporządzeniem MEN. Treści dobieramy i dostosowujemy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci. Nasi pracownicy prowadzą badania naukowe w zakresie nowych form terapii dzieci z autyzmem, pod kierunkiem Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Bezpłatnie zapraszamy do naszego przedszkola dzieci posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Terapia w przedszkolu

Oferujemy:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

„NIE MOŻNA ZMUSIĆ ZIARNA DO ROZWOJU I KIEŁKOWANIA, MOŻNA JEDYNIE STWORZYĆ WARUNKI ZEZWALAJĄCE NA TO, ABY ZIARNO ROZWINEŁO WSZYSTKIE TKWIĄCE W NIM MOŻLIWOŚCI”

Carl RogersW Naszym Przedszkolu realizujemy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Dzieci przyjmowane są na zajęcia na podstawie Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wydawanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.


W skład naszego zespołu Wczesnego Wspomagania wchodzą:
  • psycholog
  • logopeda/neurologopeda
  • terapeuta SI
  • pedagog
  • inni specjaliści zatrudniani w miarę potrzeb

Do przedszkola są przyjmowane dzieci z diagnozą spektrum autyzmu, które posiadają:
  • Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, wydawane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczą
  • Opinie o Potrzebie Wczesnego Wspomagania, wydawane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (dla dzieci starających się o zajęcia Wczesnego Wspomagania w naszym przedszkolu)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  • Zaświadczenie od lekarza psychiatry potwierdzające diagnozę spektrum autyzmu

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika integracyjna i włączająca, NKRRiWF w Białymstoku na kierunku Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Ukończyła wiele kursów specjalistycznych i szkoleń w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, m.in. „III Stopniowy Kurs Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju”, „Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych”, „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej", „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”, „Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera/Autyzmem wysokofunkcjonującym o charakterze treningu umiejętności społecznych" , „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się", „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”, „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu”, „Terapia ręki - usprawnianie czynności samoobsługowych i grafomotorycznych", „Kurs języka migowego poziom podstawowy i średnio – zaawansowany, „Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy”. Uczestniczyła w konferencjach poświęconych metodyce pracy z dziećmi z autyzmem, m.in.: „Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii”, „Rozwijanie umiejętności społecznych – praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”, „Mam prawo do …- Karta praw osób z autyzmem”.
Z dziećmi z autyzmem pracuje od 8 lat.

W przedszkolu pełni funkcję dyrektora d.s merytorycznych, prowadzi zajęcia indywidualne i Trening Umiejętności Społecznych.
Absolwentka pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie na APS w Warszawie, podyplomowych studiów logopedyczne na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, i niepełnosprawnością intelektualną, min.: „Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”, „III stopniowy kurs z zakresu: wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju:, „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – uczenie nowych umiejętności; praca nad zachowaniami trudnymi; samodzielność, umiejętności społeczne, zabawa, komunikacja”, „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumieniu się", „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”, „Szkolenie podstawowe PECS", „Zajęcia grupowe o charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania", „Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego Na Pracy Weroniki Sherborne, „Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim ", „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”. Uczestniczyła w konferencjach poświęconych metodyce pracy z dziećmi z autyzmem, m.in.: „Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii”, „Dobre pomysły na trudne zachowania”, „Rozwijanie umiejętności społecznych – praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Mam prawo do …- Karta praw osób z autyzmem.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 11 w Białymstoku.
Absolwentka Fizjoterapii Akademii wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – studia licencjackie i magisterskie. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej – Kurs I stopnia z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej, kurs II stopnia „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej” . Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu: „Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym”, szkolenie I i II stopnia „Diagnoza i Terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato”, „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym porażeniem dziecięcym”, kurs Kinesiotaping KT1/KT2, „Zabawa Inspirująca Rozwój”, Kurs I stopnia HANDLE „Program HANDLE® w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Wprowadzenie do metody”, Uczestnik zajęć terapii metodą Hallwick z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, kursu DCD (Developmental Coordination Disorders) – Dyspraxia, „3 -modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania". Uczestniczyła w licznych konferencjach:
II Ogólnopolskiej konferencja Kinesiotaping, (A)utyzm (S)eksualność (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od Psychoedukacji do budowania związków „Dobre pomysły na trudne zachowania”, „Rozwijanie umiejętności społecznych – praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.
W przedszkolu prowadzi zajęcia Integracji Sensorycznej
Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, na kierunku resocjalizacja. Ukończyła kurs przygotowania pedagogicznego o specjalności pedagogika przedszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, studia podyplomowe: "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła wiele kursów i szkoleń, m.in.: „3 -modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania" , „Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej” , „Diagnoza i terapia autyzmu", „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu”, "Terapia ręki - usprawnianie czynności samoobsługowych i grafomotorycznych", szkolenie z zakresu " Prowadzenia treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalnych usług opiekuńczych ", „Umiejętności wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą ", „Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy”.
W przedszkolu prowadzi terapię indywidualną i zajęcia z tablicy interaktywnej.
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika rewalidacyjna oraz studia licencjackie na kierunku Pedagogika integracyjna edukacji elementarnej. Ukończyła m.in.: „3 -modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania" „Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej", „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu", „Terapia ręki - usprawnianie czynności samoobsługowych i grafomotorycznych ", „Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy”.
W przedszkolu prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, kierunek-rewalidacja i resocjalizacja. Ukończyła podyplomowe studia na NWSP w Białymstoku, kierunek-pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną. Odbyła praktykę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Białymstoku. Wolontariusz Polskiego Związku Niewidomych. Ukończyła m.in.: „3 -modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania", „Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem”, „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu”, „Terapia ręki - usprawnianie czynności samoobsługowych i grafomotorycznych ",” Uczeń z autyzmem w mojej klasie, grupie przedszkolnej, „Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy”

W przedszkolu prowadzi terapię indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studiów podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania” na SWPS w Warszawie. Ukończyła wiele kursów specjalistycznych i szkoleń, m.in.: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" , „Szkoła dla rodziców i wychowawców", „Zajęcia grupowe i charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania", „Racjonalna terapia zachowania", „Szkolenie podstawowe i zaawansowane PECS”, „Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP – R ", „Zrozumieć aby pomóc dziecku z Zespołem Aspergera w szkole "

Na co dzień prowadzi diagnozę kliniczną i funkcjonalną, a także terapię indywidualną w poradni dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi Axon w Białymstoku.
Ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia Polska, na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia logopedyczne na Uniwersytecie w Białymstoku, podyplomowe studia neurologopedyczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kurs przygotowania pedagogicznego. Ukończyła wiele szkoleń i kursów specjalistycznych, m.in.: „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z dziećmi z autyzmem", „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji", „Certyfikat Szkolenia MAKATON – poziom pierwszy", „Terapia logopedyczna zaburzeń komunikacji wynikających z autyzmu", „Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem " , „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa" , „Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne ", „Kształtowanie umiejętności kluczowych dla terapii dzieci z autyzmem "
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierunek-Logopedia z fonoaudiologią. W trakcie studiów doktoranckich w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Uczestniczka licznych konferencji naukowych, m.in.:- VI,VII i VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć", Sympozjum Naukowe „Mam prawo do...-Karta Praw Osób z Autyzmem", Otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pracy logopedycznej m.in.: „Analiza komunikacji niewerbalnej-ćwiczenia praktyczne z kamerą", „Technika Alexandra w pracy z głosem ", „Mutyzm selektywny-pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny ", „Metoda KLANZY w terapii logopedycznej" , „Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi", „Kurs elementarny z Systemu Językowo-Migowego-cykl szkoleń dla nauczycieli i terapeutów na temat wykorzystywania AAC w pracy z dziećmi niemówiącymi”, „Szkolenie z zakresu wykorzystania programu Boardmaker&Speaking Dynamically Pro z osobami niemówiącymi”, „Tworzenie indywidualnych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka niepełnosprawnego niemówiącego", „Dostosowanie i przerabianie dostępnych pomocy edukacyjnych", „Jak pracować z rodzicami dziecka z wyzwaniami rozwojowymi" „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”, „3 -modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania".
W przedszkolu prowadzi zajęcia języka angielskiego, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła Uniwersytet w Białymstoku - studia magisterskie uzupełniające na kierunku filologii angielskiej. Studia ukończone z Dyplomem Honorowym.
Ukończyła terapię pedagogiczną na ASP w Warszawie, studia podyplomowe na kierunkach: edukacja elementarna oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracuje od 9 lat z dziećmi niepełnosprawnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku. Ukończyła m.in.: „Kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem" , „Kurs III-stopniowy Terapii Behawioralnej" , „Kurs Integracji Sensorycznej" - I i II-go stopnia”, „ PECS szkolenie podstawowe i zaawansowane " „Terapia Taktylna " w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosesorimotor Reflex Integration w Warszawie, „Terapia Zaburzeń Sensorycznych wg C.Delacato ".

Na co dzień pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowczym im. W. Kikolskiego w Białymstoku.
W trakcie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła „3 -modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania", „Terapia ręki - usprawnianie czynności samoobsługowych i grafomotorycznych" , „Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy”
Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, oraz studia magisterskie z zakresu Profilaktyki społecznej z resocjalizacją sądową, studia licencjackie na kierunku resocjalizacja, szkołę policealną na kierunku terapeuta do spraw uzależnień. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, „Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy”
W przedszkolu prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne
Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, „wstęp do sensoplastyki”.
W przedszkolu pełni funkcję asystenta nauczyciela
Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogikia w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. W przedszkolu prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.
Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika przedszkolna z edukacją początkową. Obecnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna na Uniwersytecie w Białymstoku.
W przedszkolu pełni funkcję asystenta nauczyciela.

Zapraszamy Państwa do nowego przedszkola dla dzieci z autyzmem "ZACZAROWANY ZAKĄTEK" pod patronatem Stowarzyszenia "BARWA" w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej 6REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapraszamy rodziców do składania zgłoszeń do naszego przedszkola.
W PLACÓWCE FUNKCJONUJE LISTA REZERWOWA - ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ PRZEZ CAŁY ROK

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci do skłądania zgłoszeń do Naszej Placówki na rok szkolny 2017/2018Aktualnie realizowane projekty:

Projekty zrealizowane:

"Szansa na przyszłość-program rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem".

"Już mówię"-organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych skierowanych do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

"Pomocna dłoń" -program wspierania rozwoju i rehabilitacji dzieci ze spektrum autyzmu w formie dogoterapii i integracji sensorycznej.

"Barwna przyszłość" -program pomocy dla dzieci ze spektrum autyzmu poprzez rozwijanie komunikacji, umiejętności społecznych,usprawnienie funkcjonowania społecznego oraz ruchowego.

"Szkolenie-III stopniowy kurs Terapii behawioralnej"

"Tęczowy parasol"- program wsparcia dla dzieci z autyzmem i ich rodzin.

"Mówię i czuję-most do przyszłości" - program rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz poprawy funkcjonowania w różnych środowiskach osób z autyzmem.

Dyrektor tel. 662 045 575
Sekretariat tel. 535 222 076

Nasza lokalizacja

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „BARWA”
Ul. Sobolewska 18, 15-560 Białystok, tel. 509 635 653
Numer KRS: 0000461200, Nr konta: PKO BP SA 751020 1332 0000 1002 1051 2772